preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Projekt energetske obnove školske zgrade

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Natječaji

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

KLASA: 112-01/21-01/31

URBROJ: 2186-112-01-21/4

BEDNJA, 29.12.2021.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

objavljenog u vremenu od 22.10. do 30.10.2021.

 

 1. Na radno mjesto učitelja matematike na određeno, nepuno radno vrijeme izabrana je Katarina Kljunić, magistra primarnog obrazovanja

 2. Na radno mjesto učitelja fizike na određeno, nepuno radno vrijeme  izabrana je Nika Milolaža, magistra primarnog obrazovanja

Ravnatelj:

Sanja Majcen

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/21-01/31

URBROJ: 2186-112-01-21/1

BEDNJA, 21.10.2021.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 22.10.2021.

 

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Učitelja/ice matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27 sati ukupno  tjedno radno vrijeme
 2. Učitelja/ice fizike– 1 izvršitelj, nepuno, neodređeno radno vrijeme – 16 sati ukupno tjedno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariji od dana objave natječaja

 - uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/kinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 22. listopada  do 30. listopada 2021. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e putem elektronske pošte.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                           Ravnatelj:

                                                                                                             Sanja Majcen

                                                                                                   

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/21-01/12

URBROJ: 2186-112-01-21/1

BEDNJA, 05.05.2021.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 06.05.2021.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15,, 42 253 Bednja

                                                                                            raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Učitelja/ice matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19, 75/20)  

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

-  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariju od dana objave natječaja

- uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/kinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 06. svibnja  do 14. svibnja 2021. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e na e-mail.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             Sanja Majcen

                                                                                   

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 2186-112-01-21/2

BEDNJA, 19.01.2021.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 20.01.2021.

 

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Domar  - rukovatelj centralnog grijanja, puno, neodređeno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, jedan izvršitelj

Uvjeti: kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN br.88/14, 20/15)

 

 • završena srednja škola 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

-  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariju od dana objave natječaja

 - uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/kinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 20. siječnja  do 28. siječnja 2021. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                Sanja Majcen

                                                                                                   

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/20-01/37

URBROJ: 2186-112-01-20/2

BEDNJA, 30.11.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 01.12.2020.

 

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Učitelja/ice informatike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 16

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

-  potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariju od dana objave natječaja

 - uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/kinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 01. prosinca  do 09. prosinca 2020. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                Sanja Majcen

                                                                                                 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

 

KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2186-112-01-20/8

BEDNJA, 03.11.2020.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

objavljenog u vremenu od 22.09. do 30.09.2020.

 

 1. Na radno mjesto učitelja matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme nije izabran nitko, prijavljeni kandidat je  odustao
 2. Na radno mjesto učitelja glazbene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) izabrana je Lucija Geček, magistra primarnog obrazovanja
 3. Na radno mjesto učitelja razredne nastave  u produženom boravku na neodređeno, puno radno vrijeme izabrana je Irena Lonjak Capek, magistra primarnog obrazovanja

 

Ravnatelj:

Sanja Majcen

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEAČAJ OBJAVLJEN U VREMENU OD 22.09.2020. DO 30.09.2020.

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili  na objavljeni natječaj 22.09.2020. za popunjavanje radnih mjesta,  da pristupe testiranju   dana 23.10.2020. godine (petak) koje će se održati u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, Bednja prema slijedećem rasporedu:

08:00 sati – glazbena kultura - intervju

08:15  sati – matematika – pisana provjera i intervju

09:00 sati  – produženi boravak – intervju

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/20-01/16

URBROJ: 2186-112-01-20/1

BEDNJA, 21.09.2020.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 22.09.2020.

 

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

                                              raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Učitelja/ice matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

 1. Učitelja/ice glazbene kulture – 1 izvršitelj, nepuno, neodređeno radno vrijeme – 24 sata ukupno tjedno radno vrijeme
 2. Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj, puno, neodređeno radno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO, ne stariji od dana objave natječaja

 - uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan/a je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/kinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 22. rujna  do 30. rujna 2020. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                Sanja Majcen

                                                                                                         

 REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

KLASA: 112-01/19-01/25

URBROJ: 2186-112-01-19/7

BEDNJA, 05.11.2019.

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA NATJEČAJA

objavljenog u vremenu od 03.10. do 11.10.2019.

 

 1. Na radno mjesto učitelja matematike na neodređeno, nepuno radno vrijeme nije izabran nitko, prijavljeni kandidati su odustal
 2. Na radno mjesto učiteljice glazbene kulture na određeno, nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) izabrana je Lucija Geček, magistra primarnog obrazovanja
 3. Na radno mjesto učiteljice prirode i biologije na određeno, puno radno vrijeme (zamjena) izabrana je Nika Milolaža, magistra primarnog obrazovanja
 4. Na radno mjesto učiteljice razredne nastave  u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme izabrana je Irena Lonjak Capek, magistra primarnog obrazovanja

 

Ravnatelj:

Sanja Majcen

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI SU SE PRIJAVILI NA NATJEAČAJ OBJAVLJEN U VREMENU OD 03.10.2019. DO 11.10.2019.

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili  na objavljeni natječaj 03.10.2019. za popunjavanje radnih mjesta,  da pristupe intervju   dana 24.10.2019. godine (četvrtak) koji će se održati u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, Bednja prema slijedećem rasporedu:

08:00 sati – priroda i biologija

08:30  sati – glazbena kultura

09:00 sati  – matematika

09:30  sati – produženi boravak

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/19-01/25

URBROJ: 2186-112-01-19/1

BEDNJA, 02.10.2019.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 03.10.2019.

 

Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja, Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. Učitelja/ice matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

 1. Učitelja/ice glazbene kulture – 1 izvršitelj, nepuno, neodređeno radno vrijeme – 24 sata ukupno tjedno radno vrijeme
 2. Učitelja/ice prirode i biologije – 1 izvršitelj, puno, određeno radno vrijeme
 3. Učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršitelj, puno, određeno vrijeme

Uvjeti natječaja:

Opći i posebni uvjeti prema članku 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložiti:

 - životopis,

 - dokaz o državljanstvu

 - dokaz o vrsti i razini obrazovanja

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO, ne stariji od dana objave natječaja

 - uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci)

 

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/tkinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj  rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) dužan/na je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rada i dokaz o tome kako je prestao radni odnos.

Prijave  se podnose u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici na adresu: OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja s naznakom  „za natječaj“.

Kandidati/tkinje potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata/tkinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/tkinja mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj.

Nepotpune i nepravovremene prijave i prijave putem e-pošte neće se razmatrati.

Na oglašeni natječaj, temeljem članka 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijavom na natječaj, kandidati/kinje su suglasni/e da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Natječaj je otvoren od 03. listopada do 11. listopada 2019. godine, a objavljen je na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama škole.

Način procjene i vrednovanja kandidati/kinje koji/e su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja provesti će se u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja - http://www.os-fserta-bednja.skole.hr/?cal_ts=612655200 .

O vremenu i mjestu procjene i vrednovanja kandidati/kinje će biti osobno obaviješteni/e.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                Sanja Majcen

                                                                                                   

 

 

                                                                                                          

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

FRANJE SERTA BEDNJA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/19-01/11

URBROJ: 2186-112-01-19/2

BEDNJA, 05.03.2019.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 05.03.2019.

 

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj 87/08, 86/09., 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 126/12,  94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za  radno mjesto

 

 1. učitelja prirode i biologije –  1 izvršitelj/izvršiteljica određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada te odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja  učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19)

Uz  prijavu na natječaj kandidati dužni su priložiti:

-  životopis

-  domovnicu ili dokaz o državljanstvu

-  dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju)

-  uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku i ne vraćaju se kandidatu nakon natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obiteljima (NN, 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto učitelja prirode i biologije.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Objavljeno:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured  Ivanec

Web stranica škole

Oglasna ploča škole

      Ravnatelj:

__________________

    /Sanja Majcen/

 

 

                                                                                                          

 

 REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

FRANJE SERTA BEDNJA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/19-01/4

URBROJ: 2186-112-01-19/2

BEDNJA, 11.02.2019.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 12.02.2019.

 

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj 87/08, 86/09., 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 126/12,  94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za  radno mjesto

 

-  voditelj računovodstva – određeno, puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski ili stručni studij ekonomije odnosno visoka ili viša stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva za osobe sa srednjom stručnom spremom ekonomske struke
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva za osobe sa višom ili visokom stručnom spremom  ekonomske struke

Uz  prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis

-  presliku domovnice

-  presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

- presliku dokaza o radnom iskustvu

- presliku uvjerenja da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obiteljima (NN, 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto voditelja računovodstva.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Objavljeno:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured  Ivanec

Web stranica škole

Oglasna ploča škole

      Ravnatelj:

__________________

    /Sanja Majcen/

 

 

                                                                                                          

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 103-05/18-01/1

URBROJ: 2186-112-01-18/1

BEDNJA, 18.12.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 19.12.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. učitelj razredne nastave - 1 izvršitelj,  puno, određeno radno vrijeme

 2. računovodstveno-administrativni radnik – 1 izvršitelj, puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 47/96 i 56/01)

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te su prijavljene u evidenciji HZZ-a.      

Uz prijavu obavezno dostaviti životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci),  elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a, dokaz o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a, osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužne su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti dokaze propisane zakonom/propisom na koje se pozivaju. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obiteljima (NN, 121/17) objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. g. te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti  se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                               

                                                                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                                                                     Sanja Majcen

                                                                                               

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/18-01/31

URBROJ: 2186-112-01-18/1

BEDNJA, 23.11.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 23.11.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. učitelja razredne nastave - 1 izvršitelj,  puno, određeno radno vrijeme
 2. učitelja razredne nastave u produženom boravku  – 1 izvršitelj, puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)    

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 - životopis,

 - diplomu,

 - domovnicu, 

 - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i  dokaze u skladu s člankom 103. Zakona  u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - dokazi potrebni za ostvarivanja prava na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                Sanja Majcen

                                                                                                   

 

 

                                                                                                           

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/18-01/24

URBROJ: 2186-112-01-18/1

BEDNJA, 18.10.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 19.10.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. učitelja matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27 sati ukupno  tjedno radno vrijeme
 2. učitelja glazbene kulture – 1 izvršitelj, nepuno, neodređeno radno vrijeme – 24 sata ukupno tjedno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96 i 56/01)    

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 - životopis,

 - diplomu,

 - domovnicu, 

 - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat mora priložiti originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i  dokaze u skladu s člankom 103. Zakona  u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - dokazi potrebni za ostvarivanja prava na sljedećoj poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                                                       Sanja Majcen

    

                             

 

 

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

 OSNOVNA ŠKOLA

FRANJE SERTA BEDNJA

 

KLASA: 112-01/18-01/16

UBROJ: 2186-112-01-18/2

BEDNJA, 30.08.2018.

 

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka 102. stavka 1. Statuta Škole, Školski odbor Osnovne škole  Franje Serta Bednja raspisuje:

                                                                       NATJEČAJ

 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:
1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona.
2) uvjete propisane člankom 106. ovoga Zakona,
3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )
Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)
Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

životopis

diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

program rada za mandatno razdoblje

uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana )

dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

 

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42253 Bednja u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

Predsjednik Školskog odbora:

 

                                                                                                      Valentina Smiljanec

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE SERTA BEDNJA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/18-01/1

URBROJ: 2186-112-01-18/1

BEDNJA, 17.01.2018.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 18.01.2018.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 1. učitelja matematike  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 36 sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

- domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Osobe iz članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, koje u trenutku podnošenja prijava ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i  dokaze u skladu s člankom 103. Zakona  u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju - dokazi potrebni za ostvarivanja prava na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                     

                                                                                                          Sanja Majcen

 

 

                                                                                                           

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

      OSNOVNA ŠKOLA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/17-01/43

URBROJ: 2186-112-01-17/1

BEDNJA, 18.10.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 19.10.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

  

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

 1. učitelja glazbene kulture  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 27

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

- domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                    _____________________

                                                                                                           /Sanja Majcen/

 

 

                                                                                                           

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
      OSNOVNA ŠKOLA
 FRANJE SERTA BEDNJA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

KLASA: 112-01/17-01/7

URBROJ: 2186-112-01-17/2

BEDNJA, 20.02.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

                                                                                                                        

Predmet: Objava natječaja za dan 21.02.2017. godine

 

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 ), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

 

   

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

spremač/ica – 1 izvršitelj, neodređeno,  puno  radno vrijeme

 

Uvjeti:

sukladno  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN.br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14, 7/17.)

 

Uz  prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis

-  presliku domovnice

-  presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi ili presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju

- presliku  uvjerenja da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106.  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Objavljeno:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured  Ivanec

Web stranica škole

Oglasna ploča škole

 

 

                                                                                                         Ravnatelj :

                                                                                Sanja Majcen

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
      OSNOVNA ŠKOLA
  FRANJE  SERTA BEDNJA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/17-01/1

URBROJ: 2186-112-01-17/1

BEDNJA, 03.01.2017.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 03.01.2017.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

  

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

učitelja glazbene kulture  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 29

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

- domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                    _____________________

                                                                                                           /Sanja Majcen/

 

 

                                                                                                           

                

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

          OSNOVNA ŠKOLA

FRANJE SERTA  BEDNJA

 

Lj. Gaja 15

42 253 Bednja

e-mail: ured@os-fserta-bednja.skole.hr

tel./fax: 042/796-302

KLASA: 602-02/16-01/1

URBROJ: 2186-112-01-16-12

BEDNJA, 07.11.2016.

                                                                         

Temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama ( Narodne novine br. 70/2016.) Osnovna škola Franje Serta Bednja upućuje

 

JAVNI POZIV

VANJSKIM PRUŽATELJIMA USLUGA ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA ZGRADA

PREDMET: Javni poziv za obavljanje poslova

 

Spremača/ice  s punim radnim vremenom, 8 sati dnevno – 1 izvršitelj/ica

 

            Ovim putem pozivamo Vas da se javite na naš poziv za pružanje usluge čišćenja i održavanja 610 m² unutarnjeg i 1500 m² vanjskog prostora Osnovne škole Franje Serta Bednja. Radno mjesto spremača/ice je radno mjesto s punim radnim vremenom, 8 sati rada dnevno, 40 sati rada tjedno, od ponedjeljka do petka.

Poslovi spremača/ice obavljaju se svakodnevno, dvokratno i to:

od 06,00 sati do 08,00 sati i od 14,00 sati do 20,00 sati

Poslovi čišćenja obuhvaćaju:

čišćenje učionica i kabineta
čišćenje knjižnice
čišćenje hodnika
čišćenje sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija
čišćenje i održavanje vanjskog prostora škole
ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa škole.

Molimo Vas da nam specificirate sve troškove pružanja usluge čišćenja i održavanja za puno radno vrijeme ( plaća zaposlenika, trošak prijevoza, trošak sredstava za čišćenje) u Osnovnoj školi Franje Serta Bednja.

Kriterij za odabir je najniža cijena.

Ponude dostavite preporučenom poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom“javni poziv- ne otvaraj“ u roku od 8 dana na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE SERTA BEDNJA

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

Ponude će razmatrati povjerenstvo imenovano od strane Osnovne škole Franje Serta Bednja.

Rezultati odabira ponude objaviti će se na internetskim stranicama Osnovne škole Franje Serta Bednja.

 

Ravnatelj:

 

Sanja Majcen

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
      OSNOVNA ŠKOLA

 

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/16-01/32

URBROJ: 2186-112-01-16/1

BEDNJA, 17.10.2016.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 18.10.2016.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

  

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

učitelja glazbene kulture  - 1 izvršitelj,  nepuno, neodređeno radno vrijeme - 29

sati ukupno  tjedno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

- domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                    _____________________

                                                                                                           /Sanja Majcen/

 

 

                                                                                                           

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
      OSNOVNA ŠKOLA
 FRANJE SERTA BEDNJA

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

KLASA: 112-01/16-01/5

URBROJ: 2186-112-01-16/2

BEDNJA, 29.03.2016.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

                                                                                                                        

Predmet: Objava natječaja za dan 30.03.2016. godine

 

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

 

   

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

spremač/ica – 1 izvršitelj, neodređeno,  puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

sukladno  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN.br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)

 

Uz  prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis

-  presliku domovnice

-  presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi ili presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju

- presliku  uvjerenja da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Objavljeno:

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured  Ivanec

Web stranica škole

Oglasna ploča škole

Ravnatelj: Sanja Majcen

 

                                                                                                           

                                                                                                

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA VARAŽDINSKA

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE SERTA  BEDNJA

Lj. Gaja 15

Tel./fax:042/796-302

 

OIB: 71132268218

Klasa: 602-01/15-01/51

Ubroj: 2186-112-01-15-1

Bednja, 12.10.2015.

 

VARAŽDINSKE VIJESTI

VARAŽDIN

Predmet: Objava natječaja

 

Molimo Vas da nam dana 13.10.2015. godine objavite natječaj slijedećeg sadržaja:

 

Školski odbor Osnovne škole Franje Serta Bednja

objavljuje

 

NATJEČAJ

 

ZA DAVANJE U ZAKUP ŠKOLSKOG PROSTORA

 

 

Dvorana TZK površine 288 m² u Bednji
Dvorana TZK površine 478 m²  u Vrbnu

Namjena: Sportske aktivnosti i trening poslije nastave.

Unutarnji prostor škole ( učionica i sl.)

Namjena za potrebe igraonica i izvanškolske aktivnosti

 

Iznos zakupnine  određen je  prema Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupku  davanja u zakup prostora  u školskim ustanovama Varaždinske županije.

 

Ugovori se sklapaju na vrijeme od 1 godine.

 

Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja, a ponude se dostavljaju u omotnici s naznakom «za natječaj – zakup dvorane» na adresu: OŠ Franje Serta Bednja, LJ. Gaja 15, 42253 Bednja.

 

S poštovanjem,

 

Ravnatelj:

/Sanja Majcen/

 

 

 REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA VARAŽDINSKA
      OSNOVNA ŠKOLA

 

 

LJUDEVITA GAJA 15

42253 BEDNJA

OIB: 71132268218

TEL/FAX: 042/796-302

Tel. 042/771-603

 

KLASA: 112-01/15-01/23

URBROJ: 2186-112-01-15/1

BEDNJA, 18.09.2015.

Osoba za kontakt: Sanja Majcen, ravnateljica

 

Predmet: Objava natječaja za dan 21.09.2015.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12,  86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

  

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta  

 

 

1.učitelja engleskog jezika  - 1 izvršitelj,  puno, određeno radno vrijeme

Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

           

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

-  domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

                                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                                    _____________________

                                                                                                           /Sanja Majcen/

 

 

  

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,  16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 ), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

spremač/ica – 1 izvršitelj, određeno,  puno radno vrijeme

Uvjeti:

sukladno  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN.br. 87/08.,  86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.)

Uz  prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis

-  presliku domovnice

-  presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi ili presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju

- presliku  uvjerenja da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

                       Ravnatelj: Sanja Majcen

                                                                                                        

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Na  temelju  članka 107. Zakona  o odgoju i obrazovanju  u  osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09., 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13 ), Osnovna škola Franje Serta Bednja, Ljudevita Gaja 15, 42 253 Bednja raspisuje:

NATJEČAJ

za  popunu slobodnog radnog mjesta

-  voditelj računovodstva – neodređeno puno radno vrijeme od 40 sati

Uvjeti:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke, završen diplomski sveučilišni studij ekonomije ili preddiplomski ili stručni studij ekonomije odnosno visoka ili viša stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva za osobe sa srednjom stručnom spremom ekonomske struke
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima računovodstva za osobe sa višom ili visokom stručnom spremom  ekonomske struke

Uz  prijavu na natječaj treba priložiti:

- životopis

-  kopiju domovnice

-  kopiju dokaza o stečenoj stručnoj spremi

- kopiju dokaza o radnom iskustvu

- kopiju uvjerenja da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema članku 106. stavku 3. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci )

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti  na  adresu; Osnovna  škola  Franje Serta Bednja,  Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja, u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

      Ravnatelj:

    Sanja Majcen

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12) Osnovna škola FRANJE SERTA Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja

raspisuje

Natječaj

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. učitelja kemije - 1 izvršitelj, nepuno određeno radno vrijeme

Uvijeti: prema zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu

- domovnicu

- životopis

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu: OŠ Franje Serta Bednja, Ljudvita Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                               Ravnatelj

 

                                                                               Sanja Majcen

 

Natječaj za učitelja razredne nastave

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12 ) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 1. učitelja razredne nastave – 1 izvršitelj, puno, određeno radno vrijeme

       Uvjeti:  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

       Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

       Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- diplomu,

- domovnicu, 

- životopis,

- uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi   (ne starije od 6 mjeseci).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnim dokumentima šalju se na adresu OŠ, Franje Serta Bednja, Lj. Gaja 15, 42253 Bednja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ravnatelj: Sanja Majcen

 

Natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 126/12 – pročišćeni tekst) Osnovna škola FRANJE SERTA BEDNJA, Lj. Gaja 15, 42 253 Bednja

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu slobodnog radnog mjesta

 

 

 1. učitelja engleskog  jezika  - 1 izvršitelj,  određeno,  puno radno vrijeme

              2.   učitelja kemije  -  1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme

                                               - ukupno tjedno radno vrijeme 20 sati

 

                                                                

Upisi u SŠ

Važni dokumenti

COVID-19

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


 

 


Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 10. 2014.

Ukupno: 173203
Ovaj mjesec: 32
Ovaj tjedan: 249
Danas: 32
preskoči na navigaciju